slajd4

logon

Smaller Default Larger

Szanowni Państwo

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskie..

W związku z powyższym, w załączniku do niniejszego pisma, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Św. Stanisława Kostki w Bruśniku oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Klauzula informacyjna
Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Bruśniku

INFORMACJE WSTĘPNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych syna/córki) jest

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Bruśniku

Szkoła przetwarza Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe syna/córki) w następujących celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole wynika­jących z przepisów szczególnych regulujących działalność szkół publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • realizacja obowiązku nauki (art. 6 ust 1 lit a RODO, art. 6 ust 1 lit c RODO)
 • realizacji czynności związanych z zatrudnieniem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit d RODO)
 • dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa­nymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • administracji wewnętrznej Szkoły, w tym utrzymania infrastruk­tury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego i zewnętrznego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwa­rzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. a, f, w tym na profilowanie, Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych syna/córki).

W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) nie będą do Pani/Pana (syna/córki) kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms.  

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powy­żej Pani/Pana dane (dane syna/córki) mogą być przekazywane do: Urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych syna/córki) na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonują­cych w imieniu i na rzecz Szkoły pośrednictwo w czynnościach edukacyjnych lub czynności faktyczne związane z czynnościami edukacyjnymi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Szkoły.

W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na pod­stawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpły­wu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe syna/córki) będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej ze Szkołą (na okres uczęszczania do Szkoły syna/córki), a po rozwiązaniu umowy (ukończeniu Szkoły przez syna/córkę) okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Pani/Pana danych osobo­wych (danych osobowych syna/córki) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (danych syna/córki) (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przeno­szenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (swoich lub syna/córki) jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy (spełnienia obowiązku szkolnego} i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy (realizacji obowiązku szkolnego), którym podlega Szkoła.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzor­czego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Szkoła powołała Inspektora Ochrony Danych, z którą można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wyjaśnienia dodatkowe

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych (danych osobowych syna/córki) w związku z prowa­dzeniem naszej działalności. Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Pana/Pani o danych osobowych dotyczących Pana/Pani (dotyczących syna/córki), które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępnia­nia takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Panu/Pani prawach, a także o sposobie w jaki może Pan/Pani je egzekwować. W razie potrzeby mogą być przekazywane dodatkowe informacje, gdy ubiega się Pan/Pani (syn/córka) o dodatkowe świadczenia (np. stypendium).

JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI (SYNA/CÓRKI) WYKORZYSTUJE­MY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe (dane osobowe syna/córki) w niezbędnym zakresie wypełniania obowiązków jako szkoła średnia na prawach szkoły publicznej oraz spełnienia oczekiwań i świadczenia usług publicznych oraz w celu osiągnięcia wysokiego standardu nauczania.

Możemy gromadzić różnego rodzaju dane osobowe dotyczące Pana/Pani (dane osobowe syna/córki), w tym:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, numery dowodu osobistego i paszportu, narodowość, miejsce i data urodzenia, PESEL, płeć, zdjęcie);
 • dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu);
 • sytuacja rodzinna (np. stan cywilny, liczba dzieci);
 • informacje dotyczące wykształcenia i zatrudnienia (np. po­ziom wykształcenia, zatrudnienie, nazwa pracodawcy, wyna­grodzenie);
 • dane finansowe;

Możemy gromadzić następujące dane szczególnie chronione wy­łącznie po uzyskaniu Pana/Pani wyraźnej uprzedniej zgody:

 • dane dotyczące stanu zdrowia: na przykład w celu sporządzania niektórych umów w zakresie profilaktyki zdrowotnej, dystrybucji świadczeń pomocniczych; dane te są przetwarzane zgodnie z zasadą niezbędnej wiedzy;

 • dane dotyczące przynależności do związków zawodowych.

Nigdy nie zwrócimy się do Pana/Pani z prośbą o udostępnienie nam danych osobowych związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, podglądami politycznymi, przekonaniami religij­nymi lub filozoficznymi, danych genetycznych lub danych dotyczących Pana/Pani (syna/córki) orientacji seksualnej, o ile takie obowiązek nie wynika z obowią­zujących przepisów prawa.

Dane dotyczące Pana/Pani (dane syna/córki), które wykorzystujemy mogą być bezpośrednio przekazane przez Pana/Panią (syna/córkę) lub uzyskane z po­niższych źródeł w celu weryfikacji:

 • publikacje/bazy danych udostępniane przez oficjalne organy (np. dziennik urzędowy);
 • nasi usługodawcy;
 • strony internetowe/portale mediów społecznościowych za­wierające informacje podane przez Pana/Panią (syna/córkę, np. Pana/Pani (syna/córki) własna strona internetowa lub media społecznościowe); oraz
 • bazy danych udostępniane publicznie przez osoby trzecie.

DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE (DANE OSOBOWE SYNA/CÓRKI)?

 1. Aby spełnić spoczywające na nas wymogi prawne i regulacyjne

Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe (dane osobowe syna/córki) w celu spełnienia róż­nych wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak:

 • przepisy Urzędowe, finansowe i oświatowe:
 1. Aby zaspokoić nasze uzasadnione interesy związane z bezpieczeństwem uczniów

Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe (dane osobowe syna/córki) w celu wdrażania i rozwijania naszych środków komunikacji, ulepszania naszego za­rządzania ryzykiem i obrony przysługujących nam praw, w tym w celu:

 • udokumentowania korespondencji;
 • zapobiegania nadużyciom;
 • zarządzania informatyką, łącznie z zarządzaniem infrastruk­turą (np.: współdzielone platformy) oraz kontynuacją działal­ności i bezpieczeństwem informatycznym;
 • budowy zagregowanych statystyk, testów i modeli dla badań i rozwoju, w celu poprawy zarządzania ryzykiem w naszej szkole;
 1. Aby uszanować Pana/Pani decyzję w przypadku, gdy prosiliśmy o Pana/Pani zgodę na przetwarzanie konkretnych danych.

W niektórych przypadkach musimy zwrócić się do Pana/Pani o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, na przykład:

 • gdy powyższe cele prowadzą do automatycznego podejmowa­nia decyzji, które wywołuje skutki prawne lub które ma istotny wpływ na Pana/Panią. W tym przypadku poinformujemy Pana/Panią osobno o logice związanej z takim przetwarzaniem, a także o jego znaczeniu i przewidywanych skutkach;
 • jeżeli będziemy musieli przeprowadzić dalsze przetwarzanie w innych celach niż wymienione w ust. 3 powyżej, poinformu­jemy Pana/Panią (syna/córkę) oraz w razie potrzeby wystąpimy o Pana/Pani zgodę (zgodę syna/córki).

KOMU UDOSTĘPNIAMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Aby zrealizować wyżej wymienione cele ujawniamy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie:

 • jednostkom organizacyjnym Gminy, Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwo­lonym przez prawo;
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze lub audytorzy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

W przypadku transgranicznego przekazywania danych pocho­dzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeżeli Komisja Europejska uznała kraj spoza EOG za zapewniający od­powiedni poziom ochrony danych, Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane na tej podstawie.

W przypadku przekazywania danych do krajów spoza EOG, któ­rych poziom ochrony danych nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, będziemy opierać się na odstępstwie mającym zastosowanie do konkretnej sytuacji (np. jeżeli przeka­zanie danych jest niezbędne do wykonania naszej umowy z Pa­nem/Panią (synem/córką), np. podczas realizacji płatności transgranicznej) lub wdrożymy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską w celu zapewnienia ochrony Pana/Pani danych osobowych (danych osobowych syna/córki).

W celu uzyskania kopii powyższych zabezpieczeń lub szczegółowych informacji na temat ich dostępności, może Pan/Pani wysłać pisemną prośbę zgodnie z ust. 9.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regu­lacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań operacyjnych, takich jak właściwe prowadzenie statystyk, dokumentowania procesu nauczania, reagowanie na roszczenia prawne lub zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który z nich jest dłuższy. Na przykład większość informacji dotyczących ucznia jest przechowywana przez czas trwania nauki oraz po rozwiązaniu umowy z pracownikiem przez okres konieczny dla za­bezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANU/PANI (SYNOWI/CÓRCE) I W JAKI SPOSÓB MOŻE PAN/PANI (SYN/CÓRKA) Z NICH SKORZYSTAĆ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani (synowi/córce) na­stępujące prawa:

 • prawo dostępu: może Pan/Pani (syn/córka) uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię ta­kich danych osobowych.
 • prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani (syn/córka), że dane osobo­we są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani (syn/córka) domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych oso­bowych.
 • prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • prawo do ograniczenia: może Pan/Pani (syn/córka) poprosić o ogranicze­nie przetwarzania swoich danych osobowych.
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani (syn/córka) sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związa­nych z Pana/Pani sytuacją (sytuacją syna/córki). Przysługuje Panu/Pani (synowi/córce) bezwzględ­ne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swo­ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośred­nim.
 • prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani (syn/córka) zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani (syn/córka) wycofać zgodę w dowolnym czasie,
 • prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z pra­wem, może Pan/Pani (syn/córka) domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani (synowi/córce) lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

Jeżeli chce Pan/Pani (syn/córka) skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo do Szkoły, pocztą elektroniczną lub wysłać korespondencję na adres Szkoły.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych upraw­nień, przysługuje Panu/Pani (synowi/córce) również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ŚLEDZIĆ ZMIANY WPROWADZANE DO NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?

W dobie ciągłych zmian technologicznych niezbędne może być dokonywanie regularnych aktualizacji Powiadomienia.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją niniejsze­go Powiadomienia online. Będziemy informować Pana/Panią o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji.