slajd4

logon

Smaller Default Larger

Dnia 31.07.2020r. w godzinach od 8.00 do 9.00 odbędzie się wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia będą wydawane w sekretariacie szkoły.

dla mam

 

 

word

 

Druk - ZGŁOSZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA UCZNIA Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Bruśniku na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID – 19

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Podstawa prawna:

1.Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem szkół

2.Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567) 3. Informacja MEN „Q&A Otwieramy przedszkola” z dnia 29.04.2020r. 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 792)

§ 1

3. Cel procedury Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły.

§ 2

4. Ilekroć w procedurze jest mowa o:

1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej w Bruśniku.

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Bruśniku.

3) Personelu – należy rozumieć osoby zatrudnione w Szkole Podstawowej Bruśniku.

4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej w Bruśniku

5) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka

§ 3

Procedura reguluje zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 w Szkole Podstawowej w Bruśniku w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19.

§ 4

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz dzieci, rodzice dziecka lub upoważnione przez nich osoby.

§ 5

Organizacja pomieszczenia przeznaczonego na odizolowanie dla dziecka lub pracownika Szkoły Podstawowej w Bruśniku

1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych (dalej jako „izolatka”).

2. Pomieszczenie znajduje się w wyznaczonej Sali – Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej. W izolatce znajduje się zdezynfekowany stolik i krzesło dla ucznia oraz krzesło dla wyznaczonej, dorosłej osoby, pod opieką której będzie się znajdowało dziecko z objawami choroby oraz odzież ochronna dla wyznaczonego opiekuna, a także kosz na zużyte środki ochrony osobistej.

3. W skład zestawu odzieży ochronnej dla opiekuna dziecka podejrzanego zakażeniem będą wchodzić: maseczka, rękawiczki jednorazowe, a w miarę możliwości fartuch ochronny z długim rękawem oraz przyłbica. Każdy z tych przedmiotów jest nowy, sterylnie czysty. Pomieszczenie jest wyposażone również w płyn dezynfekujący.

4. Pomieszczenie zostanie oznaczone napisem „IZOLATKA” na drzwiach głównych i bocznych.

5. Na tablicy obok pomieszczenia umieszczony będzie aktualny status izolatki:

• GOTOWY - pomieszczenie gotowe do użytku

• OCZEKUJĄCY - pomieszczenie po użytkowaniu, oczekuje na ponowne zdezynfekowanie i dopuszczenie do ponownego użycia

• ZAJĘTY - pomieszczenie aktualnie zajmowane przez pracownika lub dziecko pod opieką dorosłego

6. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie wyznaczeni pracownicy szkoły.

7. Pracownika, który będzie opiekował się dzieckiem z objawami chorobowymi wyznacza dyrektor szkoły.

8. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez wyznaczony personel przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 6

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

1. Pracownicy Szkoły zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów chorobowych takich jak:

• Gorączka;

• Kaszel;

• Problemy z oddychaniem;

• Duszności;

• Ból mięśni;

• Katar;

• Biegunka;

• Ból gardła;

• Ogólne osłabienie organizmu – mdłości. Nie powinni przychodzić do pracy, a pozostać w domu informując dyrektora o swoim stanie zdrowia. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia powinni niezwłocznie skontaktować się z lekarzem POZ lub ze stacją sanitarno- epidemiologiczną.

2. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły.

3. Nauczyciel przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom.

4. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik podejrzany o zakażenie należy poddać dokładnej dezynfekcji zgodnie z procedurą odkażania pomieszczeń i przedmiotów.

6. Należy stworzyć listę osób, z którymi miał kontakt pracownik podejrzany o zakażenie oraz listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach szkoły, w których przebywał zakażony pracownik.

7. Należy zwolnić z obowiązku świadczenia pracy (o ile nie zostały poddane kwarantannie decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego) wszystkich osób, które miały bezpośredni kontakt z danym pracownikiem w okresie 14 dni poprzedzających stwierdzenie zakażenia (chodzi tu o osoby, które miały bliski kontakt z danym pracownikiem, polegający na kontakcie bezpośrednim - np. podaniu ręki, narażeniu na kaszel osoby chorej – przebywaniu w bezpośredniej bliskości – twarzą w twarz – osoby chorej, w odstępie mniejszym niż 2 metry przez ponad 15 minut, przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba zakażona w odstępie mniejszym niż 2 m przez co najmniej 15 minut).

8. Należy stosować się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy potrzebne będzie wdrożenie dodatkowych procedur biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację.

9. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

§ 7

Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia

1. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty dzieci i pracowników.

2. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby.

4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby personel powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.

2. Z procedurą dotyczącą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia zostali zapoznani rodzice uczniów poprzez odczytanie procedury umieszczonej na stronie internetowej szkoły oraz wysłanej przez grupowe skrzynki mailowe do każdego rodzica.

3. Z procedurą dotyczącą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia zostali zapoznani nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Bruśniku

Procedura wchodzi w życie z dniem 25.05.2020 r.

 

 

 

Od 6 maja 2020r. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Bruśniku będzie otwarty.

Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności będą przyjmowane te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi w oddziale przedszkolnym powinni złożyć w sekretariacie lub drogą elektroniczną wniosek.

word

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w okresie pandemii.

 

W związku z wytycznymi GIS – obowiązuje ograniczenie przebywania w placówce osób z zewnątrz.

Zalecenia GIS i MEN dla rodziców

Rodzicu:

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
  • czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  • Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Pytania i odpowiedzi.

 

Przedszkola otwarte od 6 maja 2020r.

 

 

Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?

Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?

Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych.
To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać. 
Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację. Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

 

Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do przedszkola?

Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, powiadom o tym dyrektora placówki. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do placówki.

 

Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do przedszkola?


Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola. 
Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

 

Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?

Tylko w drodze do przedszkola i z powrotem, jeśli Twoje dziecko ukończyło 4. rok życia. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa i ust. Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. Pamiętaj jednak, że rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola.

 

Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas pobytu w przedszkolu?

Tak. Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki.

 

Czy wydawanie i spożywanie posiłków będzie bezpieczne?

Tak. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Zalecamy również, aby spożywanie posiłków odbywało się w małych grupach.

 

Jak w przedszkolu będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne?

Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.

 

Co ma zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie będzie miało możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej?

Rodzicowi dziecka, któremu samorząd nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyraża taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

 

Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu?

Zdecyduje o tym dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować. Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, by dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.

 

Czy moje dziecko będzie mogło skorzystać ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Tak. Od 4maja br. poradnie wznowią swoją działalność. Będą mogły wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania.

 

 

W związku z rozporządzeniem w naszej szkole prowadzone jest zdalne nauczanie z użyciem przygotowanych platform oraz wykorzystaniem wszelkich dostępnych propozycji udostępnionych przez ministerstwo a także inne instytucje.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje